ข่าวกิจกรรม

17-05-2022

กิจกรรมส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร...

อ่านต่อ

17-05-2022

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะเชิงยุทธศาสตร์การทำงานในยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภ...

อ่านต่อ

10-04-2022

ประชุมปฏิบัติการคัดกรองข้อมูลการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ...

อ่านต่อ

08-04-2022

กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนภายใต้หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ...

อ่านต่อ

05-04-2022

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การให้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระรา...

อ่านต่อ

05-04-2022

การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจ...

อ่านต่อ

04-04-2022

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ...

อ่านต่อ

01-04-2022

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบร...

อ่านต่อ

01-04-2022

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้...

อ่านต่อ

31-03-2022

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนความมั่นคง แห่งชาติทางทะเล ...

อ่านต่อ

29-03-2022

ประชุมคณะกรรมการกฎอนามัยระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (ผ่านระบบ Zoom Mee...

อ่านต่อ

29-03-2022

ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 ...

อ่านต่อ

28-03-2022

กสภ.สป. ร่วมประชุมกระทรวงศึกษาสัญจร ...

อ่านต่อ

25-03-2022

การประชุมคณะทำงานประสานเพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการประสารงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเ...

อ่านต่อ

25-03-2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ครั้งที่ 1/2565 ...

อ่านต่อ

24-03-2022

พิธีลงนานบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง: การพัฒนาคนตลอดชีวิต (กลุ...

อ่านต่อ

20-03-2022

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ค...

อ่านต่อ

18-03-2022

การลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเรื่อง ทะเลมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและเรื่...

อ่านต่อ

ประกาศต่างๆ

หน่วยงาน

Image
immage
Image
Image
Image
Image
Image