การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 2/2563

ภาพกิจกรรม Hits: 1822

          วันพฤหัสบดีที่  11  มิถุนายน  2563 สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ชั้น 2 อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

ข่าว : กลุ่มวิชาการ และติดตามประเมินผล สบศ.สป.
ภาพ : กลุ่มอำนวยการ สบศ.สป.

Print