การประชุมขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียน และการกำกับติดตามประเมินผล การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการประชุมขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียน และการกำกับติดตามประเมินผล การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดยมีนายประเสริฐ  บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

          กระทรวงศึกษาธิการ : ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

          กระทรวงสาธารณสุข : แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้อำนวยการ/ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ภาพ / ข่าว: กลุ่มอำนวยการ สบศ.สป.


Print   Email