ประชุมหารือ "มาตรการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในช่วงการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"

          (11 มิ.ย.2563) สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมหารือ "มาตรการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในช่วงการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" ณ ห้องประชุมวชิราวุธ  อาคารราชวัลลภ  ชั้น 2  กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายอธิปไตย โพแตง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, ผู้แทนสำนักนิติการ และนายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือ

 

ภาพ/ ข่าว: กลุ่มอำนวยการ สบศ.สป.


Print   Email