การประชุมหารือมาตรการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2563

ภาพกิจกรรม Hits: 1789

          (15 มิ.ย.2563) สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมหารือมาตรการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 โดยมีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

 

ภาพ / ข่าว: กลุ่มอำนวยการ สบศ.สป.

Print