การประชุมหารือการพิจารณา (ร่าง) บันทึกความร่วมมือสร้างศูนย์ครอบครัวพอเพียงในสถานศึกษาระหว่างมูลนิธิครอบครัวพอเพียงกับกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรม Hits: 1784

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมหารือการพิจารณา (ร่าง) บันทึกความร่วมมือสร้างศูนย์ครอบครัวพอเพียงในสถานศึกษาระหว่างมูลนิธิครอบครัวพอเพียงกับกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สป. ผู้แทนสำนักนิติการ สป. มูลนิธิครอบครัวพอเพียง และนายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา

 

 

ภาพ : กลุ่มอำนวยการ สบศ.สป.
ข่าว : กลุ่มบูรณาการการศึกษา สบศ.สป.

Print