การประชุมและร่วมแถลงข่าวกิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด”

ภาพกิจกรรม Hits: 1839

          เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ได้เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมและร่วมแถลงข่าวกิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” ของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยมีองค์กรภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมรักแม่ และสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพรราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมการประชุมและร่วมแถลงข่าวกิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว) หมายเลข 308 ชั้น 3 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)   

 

ภาพ / ข่าว: กลุ่มอำนวยการ สบศ.สป.

Print