การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ

          การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2563 ณ  โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดประชุม  ในการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงกระบวนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานทางการศึกษา  เพื่อให้สามารถดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กระทรวงศึกษาธิการได้ รวมทั้งเกิดเครือข่ายถาวรในการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สถาบัน กศน.ภาค สำนักงาน กศน.จังหวัด และองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ  

          นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย เรื่อง สถานบันพระมหากษัตริย์กับการศึกษา โดย ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมุลนิธิชัยพัฒนา การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี การสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะ แนวทางการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน โดย  ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

 

ภาพ / ข่าว : กลุ่มอำนวยการ สบศ.สป.


Print   Email