การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563  สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมวางแผนการดำเนินงานการลงพื้นที่ เพื่อบรรยายความรู้ ปลูกฝังอุดมการณ์ เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีผู้แทนองค์กรหลัก เจ้าหน้าที่ และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 550 คน เข้าร่วมการประชุม ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
Print   Email