การจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี พ.ศ. 2563

          ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบแนวทางในการจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี พ.ศ. 2563 ให้กับคณะทำงานฯ ในโครงการประชุมปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชียชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


 

 

ข่าว/ภาพ : กลุ่มการศึกษาเพื่อความมั่นคง


Print   Email