โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G

          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกาธิการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ. สอศ. กศน. และสช.) ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้แทนสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด มูลนิธิที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้แทนกรมการปกครอง และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งจำนวน 135 คน

 

 

 

ภาพ  : กลุ่มกิจการพิเศษ สบศ.สป.
ข่าว : กลุ่มอำนวยการ สบศ.สป.


Print   Email