กระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม MOU ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อการสร้างศูนย์ครอบครัวพอเพียงในสถานศึกษา

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ว่าด้วยการสร้างศูนย์ครอบครัวพอเพียงในสถานศึกษา โดยมี นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างศูนย์ครอบครัวพอเพียงในสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และประสานงานในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งยกย่องและเผยแพร่ผลงานของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ร่วมสร้างกิจกรรมแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติสถาบันทำหากษัตริย์สืบสานความร่วมมือรักษาศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทยในการสร้างเครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่จิตอาสาในสถานศึกษา
          มูลนิธิครอบครัวพอเพียง มีผลงานโดดเด่นจากการขับเคลื่อนโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน มาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมานานกว่า 14 ปี ในการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการสร้างวิทยากรกระบวนการผ่านการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำ การเรียนหลักสูตรออนไลน์และการขยายเครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมกว่า 500 แห่งในการดำเนินงานที่ผ่านมา
          ในปีการศึกษา 2563 นี้ ทางมูลนิธิฯ ยังได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขในสถานศึกษา (อสศ.) เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนครอบครัวพอเพียง เพื่อเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวัง ดูแลคัด กรองรักษาระยะห่าง ในสถานศึกษาช่วงวิกฤตโลกโควิด-19 ผ่านการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

ภาพ / ข่าว : กลุ่มอำนวยการ สบศ.สป.


Print   Email