ติดต่อเรา

สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา (สบศ.)
Bureau of Integrated Education Affairs (ฺBIEA)

สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารเสมารักษ์ ชั้น 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


                              กลุ่มอำนวยการ :  โทรศัพท์ 02 280 2723, 02 282 9639 โทรสาร 02 280 0248

                              กลุ่มบูรณาการการศึกษา : โทร 02-281-6306 โทรสาร 02-281-6306 
                              กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคง : โทรศัพท์ 02-280-5302 โทรสาร 02-280-5302
                              กลุ่มพัฒนาการจัดการศึกษา : โทรศัพท์ 02-280-2725 โทรสาร 02-280-2725 
                              กลุ่มวิชาการและพัฒนานวัตกรรม : โทรศัพท์ 02-2818881 โทรสาร 02-2818880


 

 

 


Print   Email